www.surin.mcu.ac.th/cmusrncnc2020

รายละเอียดการประชุมวิชาการ

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ

รูปแบบการประชุมวิชาการระดับชาติ

การประชุมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1) ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฎองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” โดย พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2) อภิปราย เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน

รักษาศีล 5 และโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด้วย 5 ส” โดย

พระเทพปวรเมธี, รศ.,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น

พระราชสิทธิเวที,ดร. เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร, คณะกรรมการขับเคลื่อน

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนเหนือ, ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร

พระครูปริยัติกิจธำรง รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์-วัดกลางสุรินทร์

นายเพทาย สดทรงศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

3) การนำเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ภาคบรรยาย (Oral Presentation) และภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) (ภาคภาษาไทย) แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขา ดังนี้

3.1) กลุ่มมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย พระพุทธศาสนา, ปรัชญา, ศาสนา, วัฒนธรรม, คติชนวิทยา, อักษรศาสตร์ และวรรณคดี

3.2) กลุ่มสังคมศาสตร์ประกอบด้วย การเมืองการปกครอง, การจัดการภาครัฐและเอกชน, การพัฒนาชุมชน, การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.3)กลุ่มศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย การศึกษาช่วงวัย, นวัตกรรมและเทคโนโลยี, การสื่อสาร

4) การจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ

กำหนดการประชุมวิชาการ

กิจกรรม

กำหนดการ

เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ (Full Paper) พร้อมลงทะเบียน

1 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

29 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

29 กุมภาพันธ์ 2563

วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่ปรับปรุงแก้ไข ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

28 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอ

13 มีนาคม 2563

ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ

23 มีนาคม 2563

นำเสนอผลงานภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์ /ร่วมงาน

24 มีนาคม 2563


การปาฐกถา พิเศษ

เรื่อง กลยุทธ์การเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคปัญญาประดิษฐ์ (AI)
เรื่อง พุทธบูรณาการ อารยธรรมวนัมฏองแหรก สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการขับเคลื่อนโครงหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ด้วย 5 ส

ผู้อุปถัมภ์โครงการประชุมวิชาการ


ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ผู้นำเสนอ

นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)

นำเสนอแบบโปสเตอร์(
Poster Presentation)

บุคลากรภายนอก
/นักวิจัย

2,000 บาท

1,000 บาท

คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ มจร.

1,500 บาท

1,000 บาท

นิสิต, นักศึกษา

1,000 บาท

1,000 บาท


รายละเอียดวิธีการชำระเงิน

ชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขา : โรบินสันสุรินทร์
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ (กองทุน)
เลขที่บัญชี : 982-4-14092-1

*** และกรุณานำส่งเอกสารนำฝากเงินทาง E-mail: mcusrnc2020@gmail.com
*** เก็บสลิปตัวจริงไว้กับตัวท่าน เพื่อยืนยันการชำระเงิน กรณีเรียกดูหลักฐานการโอนเงิน

แจ้งชำระค่าลงทะเบียน (ต้องมี Gmail)

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ โทร. 044-142-107 ต่อ 311

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม

โทร.093-3676961

พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ

โทร.087-2395066

พระมหาโชตนิพิฐพนธ์ สุทฺธจิตฺโต

โทร.083-2297970

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ ทองทิพย์

โทร.081-725-8693

ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง

โทร.089-9478822

Scan QR code เพื่อติดต่อสอบถาม

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 1