ประกาศอนุมัติหลักสูตรฯ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มจร วิทยาเขตสุรินทร์

ประกาศอนุมัติหลักสูตรฯ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓