บุคลากร มจร วิทยาเขตสุรินทร์ สายลูกจ้างทั่วไป (หญิง)

บุคลากร มจร วิทยาเขตสุรินทร์ สายลูกจ้างทั่วไป (หญิง)
สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
กำกับดูแล โดย นายพลนภัส  แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

06_Sirithip
นางสิริทิพย์  สมวาจา
นักการภารโรงหญิง

05_Powana
นางภาวนา  จันทะโสม
นักการภารโรงหญิง
04_Wilawanนางวิลาวรรณ์ ชาวสวน
นักการภารโรงหญิง

02_Chayaporn

นางชยาภรณ์  เยาวลักษณ์
นักการภารโรงหญิง

01_Pongsai

นางผ่องใส ตรวจมรรคา
นักการภารโรงหญิง

03Sutatip

นางสุธาทิพย์ ชโลธร
นักการภารโรงหญิง

IMG_6485นางพิมพ์  คิดอยู่
พนักงานร้านค้าสวัสดิการ