บุคลากร มจร วิทยาเขตสุรินทร์ สายลูกจ้าง(ชาย)

บุคลากรสายลูกจ้างทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาเขตุรินทร์
กำกับดูแลโดย นายพลนภัส แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์MCUSRStaff62_0008
นายสุกิจ นามวัฒน์
พนักงานขับรถ

12_Watcharin
นายวัชรินทร์  งามกล้า
พนักงานขับรถ
PSMCUsr_0013
นายมนต์ศักดิ์  ริ้วแดง
พนักงานขับรถ
IMG_6485
นายศุภชัย ร้อยศรี
นักการภารโรง

09X_Chantha

นายจันทา  พวงศรี
นักการภารโรง

08_Yothinนายประโยชน์ รสดี
นักการภารโรง
07Pasith
นายประสิทธิ์ ประสานดี
พนักงานรักษาความปลอดภัย

MCUSRStaff62_0011

นายโยธิน   สิทธิจันทร์
พนักงานรักษาความปลอดภัย

10_Chartree
นายประสิทธิ์ ประสานดี
พนักงานรักษาความปลอดภัย