บุคลากรสายบริหาร2562

บุคลากรคณะผู้บริหารมจร วิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_01พระธรรมโมลี ดร. (ทองอยู่)
รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_04

พระศรีวิสุทธิคุณ ผศ.ดร. (มานพ)
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

PersonMCUSR_05

พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร. (เริงศักดิ์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

PersonMCUSR_03รศ.ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

PersonMCUSR_08

พระปลัดวัชร  วชิรญาโณ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_13

พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ ผศ.ดร. (ณัฐพล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์

PersonMCUSR_07

นายพลนภัส แสงศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_10
นางหอมหวล ศรีทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_11

นายไชยรัตน์ ปัญญาเอก
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

PersonMCUSR_28

ดร.นนทวรรษ แสงทองกูล
ผู้อำนวยการส่วนบริหารวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์

 

(ว่างรออัพเดท)
ประธานหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

(ว่าง รออัพเดท)
ประธานหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา
PersonMCUSR_14

นายอิทธิพล  จำนงรักษ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_16

นางสาวฐิติรัตน์ ดาทอง
ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

PersonMCUSR_17

พระมหายุทธพิชาญ โยธศาสโน
ประธานหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์

610717Kuru_0018นายเศรษฐพร  หนุนชู
ประธานหลักสูตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

DSC01196ผศ.ดร. ธนู  ศรีทอง
ประธานหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ