บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

บุคลาการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

IMG_3159พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

WichaSR_02นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

PersonMCUSR_30-240x300นางสาวเพ็ญศรี  อินทร์ชัย
บรรณารักษ์

WichaSR_1371พระครูสิริธรรมวรคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

WichaSR_3166นางณัฐพร เครือจันทร์
นักจัดการทั่วไป

PersonMCUSR_31-240x300นางชนาภา  เพียรประจำ
นักจัดการทั่วไป

PSTharntip_0055-240x300นางธารทิพย์  จำนงค์รักษ์
นักจัดารทั่วไป

WichaSR_06นางจารุณี นามวัฒน์
นักจัดการทั่วไป

PSKemakorn-240x300นายเขมกรอุส่าห์ดี
นักจัดการทั่วไป

PSAunsorn_0029-240x300นายอนุสรณ์ ประกอบดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

WichaSR_043นางสาวเกษศรินทร์ ปัญญาเอก
นักจัดการทั่วไป