ติดต่อเรา

สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
บ้านโคกกระเพอ หมู่ที่ ๘  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร. ๐๔๔-๑๔๒-๑๐๗, โทรสาร. ๐๔๔-๑๔๒-๑๐๘

เว็บไซต์: http://www.surin.mcu.ac.th