บุคลากรสายบริหาร

บุคลากรคณะผู้บริหารมจร วิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_01พระธรรมโมลี ดร.
รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_04

พระราชวิมลโมลี ผศ.ดร. (มานพ)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

PersonMCUSR_05

พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร. (เริงศักดิ์)
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

PersonMCUSR_03

รศ.ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

PersonMCUSR_13
พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ ดร.(ณัฐพล)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์

PersonMCUSR_07

นายพลนภัส แสงศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_08

พระปลัดวัชร  วชิรญาโณ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_10
นางหอมหวล ศรีทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_11

นายไชยรัตน์ ปัญญาเอก
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

PersonMCUSR_28

ดร.นนทวรรษ แสงทองกูล
ผู้อำนวยการส่วนบริหารวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์

 

PersonMCUSR_14

นายอิทธิพล  จำนงรักษ์
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_16

นางสาวฐิติรัตน์ ดาทอง
ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

(รออัพเดท)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

(รออัพเดท)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

PersonMCUSR_25

ผศ.ดร.ธนู  ศรีทอง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ

PersonMCUSR_17

พระมหายุทธพิชาญ โยธศาสโน
ประธานหลักสูตรเอกสาขาวิชารัฐศาสตร์