บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ

บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ มจร วิทยาเขตสุรินทร์
PersonMCUSR_30

นางสาวเพ็ญศรี อินทร์ชัย
บรรณารักษ์

PersonMCUSR_29พระครูสิริธรรมวรคุณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

PersonMCUSR_27พระมหาบุญชอบ ปุญฺญสาทโร
นักจัดการงานทั่วไป

PSMCU_9382พระครูสุนทรสีลวัฒน์
นักวิชาการศึกษา (กิจการนิสิต)

PSTanin001นายธานินทร์ วรางกูร
นักจัดการงานทั่วไป

PersonMCUSR_31นางชนาภา  เพียรประจำ
นักจัดการงานทั่วไป

PersonMCUSR_35นางสาวจันทิรา  บุตรดี
นักทรัพยากรบุคคล

PersonMCUSR_34นางสาวอัมพร  ดวงเกตุ
นักวิชาการการเงินและบัญชี

PersonMCUSR_33นางสาวศิริลักษณ์  เติมกล้า
นักวิชาการพัสดุ

PersonMCUSR_32นางณัฐตพร เครือจันทร์
นักวิชาการศึกษา (งานทะเบียนนิสิต)

PSTharntip_0055นางธารทิพย์  จำนงรักษ์
เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล

PersonMCUSR_39

นางสาวจิรารัตน์  พิมพ์ประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บัณฑิตศึกษา

PSKemakornนายเขมกร อุส่าห์ดี
นักวิชาการศึกษา
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)

PSAunsorn_0029
นายอนุสรณ์ ประกอบดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์