อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

PersonMCUSR_12

พระมหาสมพาน  ชาคโร ดร.
หัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

PersonMCUSR_21

พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ ดร.
อาจารย์ประจำ

PersonMCUSR_22

พระมหาธนรัฐ  รฏฺฐเมโธ ดร.
อาจารย์ประจำ

PersonMCUSR_04

พระศรีวิสุทธิคุณ ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำ

PersonMCUSR_08

พระปลัดวัชระ วชิรญาโณ
อาจารย์ประจำ

PersonMCUSR_02พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำ

Person2_04058
พระมหาเจริญสุข คุณวีโร
อาจารย์อัตราจ้าง

Blue Special Effect

พระครูวิศิษฎ์วิหารคุณ
อาจารย์อัตราจ้าง