อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

PersonMCUSR_17

พระมหายุทธพิชาญ  โยธสาสโน
หัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

PersonMCUSR_26

ผศ.กฤษนันท์  แสงมาศ
อาจารย์ประจำ

PersonMCUSR_09
นายเศรษฐพร  หนุนชู
อาจารย์ประจำ

PersonMCUSR_52

ผศ.(พิเศษ) ชาลี ชื่นรัมย์
อาจารย์อัตราจ้าง

PersonMCUSR_63

นายเสือ  สัชชานนท์
อาจารย์อัตราจ้าง

PersonMCUSR_51

พระครูสุธรรมกิจโกศล
อาจารย์อัตราจ้าง

PersonMCUSR_61

พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์
อาจารย์อัตราจ้าง

PersonMCUSR_62

พระมหาโชตินิพิฐพนธ์ สุทฺธิจิตฺโต
อาจารย์อัตราจ้าง

PersonMCUSR_59

พระปลัดสุระ สุรปญฺโญ ดร.
อาจารย์อัตราจ้าง