อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

PersonMCUSR_15
พระครูวิริยะปัญญาภิวัฒน์ ดร.
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์

PersonMCUSR_18

พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ ดร.
อาจารย์ประจำ

PersonMCUSR_19

พระครูสาธิกิจโกศล ดร.
อาจารย์ประจำ

PersonMCUSR_20

พระมหาสมบัติ ฐานวโร
อาจารย์ประจำ

PersonMCUSR_23

นายเมฆไท  ละม้ายวรรณ์
อาจารย์ประจำ

PersonMCUSR_25

ผศ.ดร. ธนู  ศรีทอง
อาจารย์ประจำ
ประธานหลักสูตรวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ

PersonMCUSR_53

นายชายชาญ วงศ์ภักดี
อาจารย์อัตราจ้าง

PersonMCUSR_54

นางปัญวลี  เสริมทรัพย์
อาจารย์อัตราจ้าง

PersonNC_1168BB

นางสาวณัชปภา  โพธิ์พุ่ม
อาจารย์อัตราจ้าง