บุคลกรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_18

พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ ดร.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

PersonMCUSR_19

พระครูสาธุกิจโกศล ดร.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

PersonMCUSR_20

พระมหาสมบัติ  ฐานวโร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

PersonMCUSR_25

ผศ.ดร. ธนู  ศรีทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

PersonMCUSR_23
นายเมฆไท  ละม้ายวรรณ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

PersonMCUSR_21

พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ ดร.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

PersonMCUSR_22

พระมหาธนรัฐ รฏฺฐเมโธ ดร.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

PersonMCUSR_24

ผศ. บรรจง  โสดาดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

PersonMCUSR_26

ผศ. กฤษนันท์  แสงมาศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์