บุคลกรสายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

PersonMCUSR_21

พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ ดร.
ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเอกพระพุทธศาสนา

(ภาพรอข้อมูล)

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

PersonMCUSR_25

ผศ.ดร. ธนู  ศรีทอง
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ

PersonMCUSR_17

พระมหายุทธภิชาญ  โยธสาสโน
ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตร์

610717Kuru_0018

ผศ.เศรษฐพร  หนุนชู
ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

PersonMCUSR_18

พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์ ดร.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ

PersonMCUSR_19

พระครูสาธุกิจโกศล ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

PSMCUsr_0007พระมหาวิศิต ธีรวํโส ผศ.ดร.
อาจารย์ประจำสาขาเอกรัฐศาสตร์

PersonMCUSR_20

พระมหาสมบัติ  ฐานวโร ผศ.
อาจารย์ประจำสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา

PersonMCUSR_24

ผศ. บรรจง  โสดาดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาพระพุทธศาสนา

PersonMCUSR_26

ผศ. กฤษนันท์  แสงมาศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์

PersonMCUSR_23

นายเมฆไท  ละม้ายวรรณ์
อาจารย์พิเศษ

PSMCUsr_0024พระมหาสมพงษ์
อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

นายธีรทิพย์  พวงจันทร์
อาจารย์สาขาวิชาพระพุทธศาสนา