เกษียณอายุการทำงาน บุคลกร มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๓ ท่าน วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ประกอบพิธีทำบุญ เนื่องในครบกำหนดวันเกษียณอายุ ให้แก่บุคคลกรในสังกัด จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ ผศ.กฤษนันท์ แสงมาศ ผศ.เศรษฐพร หนุนชู  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ และพระครูสิริธรรมวรคุณ (หลวงลุงวินัย) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันศุกร์ที่๒๕ เดือนกันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เวลา ๐๙,๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. โดยมี รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีฯ

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply