ปฐมนิเทศนิสิตครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๒๒ ส.ค. ๖๓

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดพิธีปฐมนิเทสนิสิตใหม่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ  ห้อง ๑๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร๑) มจร วิทยาเขตสุรินทร์ โดย มี พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ส่วนกลาง เช่น รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก, พระมหามงคลกานต์ ดร., เป็นต้น พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นต้น หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนสังคมศึกษา นี้ ถือว่าเป็นรุ่นแรก ของวิทยาเขตสุรินทร์ โดย พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ เป็นคีย์แมนดำเนินงานจนสามารถเปิดรุ่นแรกได้.

 

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply