แสดงความยินดีกับ รศ.ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ สาขาส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ

0

ขอแสดงความยินดีกับท่าน รศ.ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply