มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ประกอบพิธีไหว้ครู ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ (ศาลาอกแม่) เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป จึงเรียนเชิญเจริญพร ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนิสิตทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธี ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน.

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply