รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์ มอบตราตั้งแก่คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น ผศ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันปฐมนิเทศ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๓

0

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในแต่ละสาขาวิชาจำนวน ๖ รูป/คน ตามที่ทราบกันแล้วนั้น วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันปฐมนิเทศ นิสิต ประจำปีการศึกษา นี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ มอบตราตั้งให้แก่คณาจารย์ จำนวน ๗ รูป/คน ดังภาพ (ผอ.ไชยรัตน์เข้ารับแทน ผอ.วัชระ)

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply