โครงการเตรียมความพร้อมฯ นิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้แก่นิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ได้มีนิสิตใหม่ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อย่างพร้อมเพรียงกัน

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply