เชิญบุคลากรคฤหัสถ์ร่วมประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อชัย ชิดชอบ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.

0

สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ออกบันทึกข้อความที่ อว.๘๐๔๕/ว. ๐๐๖ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง เรียนเชิญบุคลกรฝ่ายคฤหัสถ์ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณพ่อชัย ชิดชอบ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยแต่งกายชุดสูทของมหาวิทยาลัยหรือสุภาพเหมาะสมตามกาละเทศะ ออกเดินทาง เวลา ๑๓.๐๐ น.

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply