นัดประชุมบุคลากรทุกส่วนงาน มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต

0

สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ออกบันทึกข้อความ ที่ อว.๘๐๔๕/ว.๐๐๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องนัดประชุมบุคลากร ในวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต (อาคาร๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เวลา ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply