โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ กลุ่ม ๑๑ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ ที่ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดน่าน ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓

0

การแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑  ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดน่าน ซึ่งนำนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันระดับภาค เข้าแข่งขัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่ม ๑๑ เขตอิสานใต้ก็เข้าร่วมโครงการหลายโรงเรียน

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply