พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนาฯ ของนิสิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

0

พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของนิสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๓- ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โครงการฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งส่วนของผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต ประมาณ ๓๗๕ รูป/คน ณ ธรรมสถาน มจร วิทยาเขตสุรินทร์ มีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล เวลา ๑๐.๐๐ น. ทุกวันตลอดโครงการฯ ขอเจริญพรผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญตามกำหนดวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply