โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกีรยติฯ ของคณะสงฆ์สุรินทร์ ๖-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกีรยติสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สมเด็จพระราชินีนาถ สมเด็จพระราชนนีพันปีหลวง และเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ของพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ระระหว่างวันที่ ๖-๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  บ้านโคกกระเพอ ห้วยเสนง หมู่ท่ี่ ๘ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์(๙ ธ.ค.วันนี้) ญาติโยมจากอำเภอต่างๆ มาร่วมทำบุญตักบาตรคณะสงฆฺ์ทั้งจังหวัดที่มาปฏิบัติธรรม ประมาณ ๗๐๐ รูป อนุโมทนาสาธุ.

621209DMS_0026 621209DMS_0049621209DMS_0023 621209DMS_0055 621209DMS_0078 621209DMS_0086 621209DMS_0101 621209DMS_0102

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply