นัดประชุมบุคลากรทุกส่วนงาน ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต

0

สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ออกหนังสือเวียน เลขที่ อว ๘๐๔๕/ว๗๘  ลงวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นัดประชุมบุคลากร ทุกส่วนงาน ในวันพุธที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เลา ๑๓.๐๐ น.  ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต (อาคาร๔) มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เรียนเชิญทุกท่านเข้าประจำมตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

IMG_20191203_150434

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply