โครงการสัมมนานิสิตฝึกสอน ปี ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒

0

โครงการประชุมสัมมนานิสิตฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่๑/๒๕๖๒  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา/ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ โดย พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิกสัมมนา และพระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ ดร. ผอ.วิทยาลัยสงฆ์, ดร.ธนู ศรีทอง ประธานหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ และคณะ เป็นวิทยากร

620921Kuru001 620921Kuru007 620921Kuru008620921Kuru006 620921Kuru009 620921Kuru0010 620921Kuru0011

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply