สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เอกการสอนภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๖๒ ณ ห้อง ๑๓๖

0

สัปดาห์นี้ เพิ่งเปิดภาคการศึกษา ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาต่างๆ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต ก่อนเข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสงฆ์ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ วันนี้ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิต ชั้นปีที่ ๑ ณ ห้อง ๑๓๖ อาคาร ๑ โดยมี อ.ชูชัย และคณะอีกหลายท่าน เป็นวิทยากร

20190621Prepare_016 20190621Prepare_017 20190621Prepare_019 20190621Prepare_021 20190621Prepare_023

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply