ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป.ตรี -โท ๕ มิ.ย. ๖๒ ณ ห้อง ๑๓๖ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

วันสุดท้ายของการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของคณะกรรมการฯ  วันนี้คณะกรรรมการประกอบด้วย พระมหาสุพร ตปสีโล ดร. ประธานคณะกรรมการ ผศ.ดร. วีระกาญจน์ กนกกมเลส และอาจารย์สกุณา คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ ตรวจประเมินฯ สาขาวิชาพระพระพุทธศาสนา ณ ห้อง ๑๓๖ อาคาร๑ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

620605QADurin_0023 620605QADurin_0025 620605QADurin_0027 620605QADurin_0021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

620605QADurin_0022 620605QADurin_0019 620605QADurin_0017

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply