คำสั่งวิทยาเขตสุรินทร์ ที่ ๑๑/๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

0

คำสั่งวิทยาเขตสุรินทร์  ที่ ๑๑/๒๕๖๒  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

OrderExam261_01   OrderExam261_02OrderExam261_03OrderExam261_04

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply