ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จัดสอบป้องกัน ป.โท ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

0

ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เริ่มเวลา 10.00 -16.00 น. จำนวน ๕ รูป/คน  โดยมีพระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธาน.

620220Bundit_0003 620220Bundit_0009 620220Bundit_0014 620220Bundit_0015 620220Bundit_0013620220Bundit_0018

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply