ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาเขตสุรินทร์

0

ประกาศมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชิวทยาลัย วิทยาเขตสุริทร์
เรื่อง ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (โดม) วิทยาเขตสุรินทร์

View Fullscreen

 

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply