ประชุมบุคลกรสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ อาคารหอสมุดฯ เวลา ๑๓.๐๐ น.

0

ท่านพระปลัดวัชระ วชิรญาโณ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตสุริทร์ ได้ออกหนังสือบันทึกข้อความที่ ศธ. ๖๑๔๖/   ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ขอเชิญบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ประชุมประจำเดือน ในวันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ อาคารหอสมุดสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาคาร๒) จึงเรียนมาเพื่อทราบ

610913wicha_0034 610913wicha_0036

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply