โครงการเสริมศักยภาพนิสิตด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๓๖ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการเสริมศักยภาพนิสิตด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนวิทยานิพนธิ์และผลงานทางวิชาการ แก่นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โดยมี พระครูศรีปัญญาวิกรม ผศ.ดร. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ทั้งภาคเช้า-บ่าย  ซึ่งกิจกรรมนี้รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร วิทยาเขตสุรินทร์ มาเป็นประธานเปิดโครงการ และมีท่าน พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ ดร. ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิต เรียนรายงาน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๓๖ อาคาร๑ วิทยาเขตสุรินทร์

620110BDMCUsr_0044

620110BDMCU_0005 620110BDMCU_0007 620110BDMCU_0002 620110BDMCU_0001
620110BDMCUsr_0037
620110BDMCUsr_0040

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply