ปฐมนิเทศครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เวลา ๑๓.๐๐ น.

0

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเอนกประสงค์ (ศาลาอกแม่) มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๔ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ทำพิธีเปิด โดย พระเดชพระคุณ พระธรรมโมลี ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ และฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูปการสอนศีลธรรมอย่างไร ให้เข้าถึงผู้เรียน” โดย นายภูวนัย  ปริศนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จาก มจร ส่วนกลาง ปฏิบัติหน้าที่แทน ท่านผอ.ส่วนงานพระสอนฯ ท่านสรุปไว้ ๓ เรื่องด้วยกัน คือ ๑. เรื่อง แอคทีฟ เลินนิ่ง ๒ เรื่อง MCU contest  และ ๓ เรื่องโรงเรียนวิถีพุทธ และทำพิธีกล่าวปิดโครงการฯ โดย พระครูศรีสุนทรสรกิจ ผช.อธิการบดีฝ่ายบริหาร

611204KruPhra_0019 611204KruPhra_0021 611204KruPhra_0069 611204KruPhra_0096 611204KruPhra_0099

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply