คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๑๑๒๗/๒๕๖๑

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีคำสั่งที่ ๑๑๒๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี สำหรับวิทยาเขตสุรินทร์ มีการเปลี่ยนแปลง ตามคำสั่งนี้

610910SubMCUSR_01_1 610910SubMCUSR_01_2 610910SubMCUSR_01_3

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply