พระธรรมโมลี ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๔ ก.ค. ๒๕๖๑

0

พระธรรมโมลี ดร.รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ หลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น  ณ ห้อง ๑๓๖ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๑) โดยมี พระอธิการเวียง กิตฺติวณฺโณ ประธานหลักสูตรฯ เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน และมีคณาจารย์ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และนิสิต มาร่วมพิธิจำนวนหลายท่าน

610704GDEmcusr_0057

610704GDEmcusr_0038

610704GDEmcusr_0002 610704GDEmcusr_0007 610704GDEmcusr_0024 610704GDEmcusr_0028 610704GDEmcusr_0047 610704GDEmcusr_0070

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply