ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาฯระดับหลักสูตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

พระมหาวิศิต ธีรวํโส ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์, ผศ.ดร ธนู ศรีทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ณ ห้อง ๔๑๔ อาคารพระพรหมบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์  ทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ อ.อดิศักดิ์ ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการ, ผศ.ดร.วีรกาญจน์ กนกกมเลส กรรมการ, ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ กรรมการและเลขานุการ. ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

610628Eng_0004 610628Eng_0006 610628Eng_0017 610628Eng_0018 610628Eng_0021 610628Eng_0025

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply