โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกหญ้าแฝก มจร วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับคณะวิทย์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกหญ้าแฝก มจร วิทยาเขตสุรินทร์ร่วมกับคณะวิทย์ฯมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์(ศาลาอกแม่) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีคณะนักเรียนจากโรงเรียนตะตึงไถง ประมาณ  ๗๐ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีคณาจ่ารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งนำทีมโดยคณะบดี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ฤ๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. และได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก จำนวน ๘๐๐๐ ต้น ณ บริเวณโรงกรองน้ำประปา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ด้วย

610612Glass_0013 610612Glass_0027 610612Glass_0040 610612Glass_0050 610612Glass_0068 610612Glass_0080 610612Glass_0081 610612Glass_0093

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply