ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาพระพุทธศาสนา มจรวิทยาเขตสุรินทร์ ๖-๗ มิ.ย.๒๕๖๑

0

มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สาขาพระพุทธศาสนา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ของมจร วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการฯ ทั้ง ๓ ท่าน ได้แก่ พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม ดร. ประธาน, ดร.ฐานิดา มั่นคน กรรมการ, และ พระครูศรีปัญญาวิกรม ดร. กรรมการและเลขานุการ.

610606PKBD_0002 610607PKBD2_0005 610607PKBD2_0008 610607PKBD2_0011 610607PKBD2_0016 610607PKBD2_0022 610607PKBD2_0031 610607PKBD2_0024

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply