กำหนดการพิธีซ้อมรับปริญญา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศกำหนดการซ้อมรับปริญญา ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ (ศาลาอกแม่) มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จึงเรียน/เจริญพร นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

610504SubParinya_011 610504SubParinya_031 610504SubParinya_041 610504SubParinya_051

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply