ประชุมบุคลากร มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อรับมอบนโยบายจากส่วนกลาง ๒๐ มี.ค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต

0

เชิญบุคลาการทุกท่าน ร่วมประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรวิทยาเขตสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยพระราชวรเมธี ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วันที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

610320MCUsr_0004

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply