โครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างสายปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ๓๑ มค.-๑ กพ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

โครงการพัฒนาบุคลากรและลูกจ้างสายปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  กิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กฎหมาย ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุ” ระหว่างวันที่ ๓๑ มค.-๑ กพ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๔๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมี พระธรรมโมลี รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานเปิดสัมมนา และมีวิทยากรผู้ทรงวุฒิจากส่วนกลาง จำนวน ๒ ท่าน มาเป็นวิทยากร ได้แก่ อาจารย์พิทธวัฒน์  มโนรัตน์ รก.หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร และ ดร.สุนันทกิจ เที่ยงเดช นักวิชาการการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน มจร.

610131MCUsr_0012 610131MCUsr_0013 610131MCUsr_0027 610131MCUsr_0036

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply