ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาโท จำนวน ๕ รูป ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

0

ศูนย์บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตสุรินทร์ จัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นิสิตปริญญาโท จำนวน ๕ รูป/คน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. ข ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๓๖ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร๑) โดยมี คณะกรรมการฯ ได้แก่ พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานคณะกรรมการ ดร.แสวง นิลมานะ ผศ.ดร.สุนันท์  เสนารัตน์ ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ ทองทิพย์  พระอธิการเวียง ดร. เป็นกรรมการ

ในส่วนนิสิตที่เข้าสอบป้องกัน จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่ ๑) นายทวีวรรณ วรรณทวี ๒)พระพงษ์ตระกูล  พนฺธมุตฺโต  ๓) พระสมชิต กตธมฺโม ๔) พระสำเริง  โกวิโท และ ๕)พระนคเรศ ชาคโร.

610123MCUsr_0012

610123MCUsr_0003 610123MCUsr_0007 610123MCUsr_0008 610123MCUsr_0010

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply