ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการเสริมศักยภาพนิสิตด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาเขตสุรินทร์

0

ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการเสริมศักยภาพนิสิตด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา เมื่อวันพุธที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๑๓๖ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ โดยได้กราบนิมนต์ พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. (เจ้าคุณสมจินต์ ป.ธ.๙) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร มาเป็นวิทยากร  และได้ให้คำแนะนำวิพากย์ฯ บทความทางวิชาการ ให้แก่นิสิตปริญญาโท จำนวน ๗ ท่าน เพื่อจะได้นำผลงานทางวิชาการ ในงานวิจัยไปตีพิมพ์  โดยมีนิสิตหลักสูตรมหาบัณฑิต และปริญญาตรี เข้าร่วมฟังจนเต็มห้องประชุม และมีนิสิตจาก วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษมาร่วมอบรมอีกหลายรูป

600110MCUSR_0033 600110MCUSR_0036 600110MCUSR_0042 600110MCUSR_0053 600110MCUSR_0094 600110MCUSR_0171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600110MCUSR_0012 600110MCUSR_0001

 

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply