พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ปิดโครงการปฏิบัติธรรมนิสิต ปี 2560 เมื่อ25 ธ.ค.2560

0

พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ปิดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2560 ของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ วิทยาเขตสุรินทร์  เมื่อ 25 ธ.ค.2560 เวลา 18.00 น. โดยมี พระมหาวิศิต ธีรวํโส ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ของนิสิต มจร วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นโครงการฯ ที่ต้องปฏิบัติของนิสิตทุกชั้นปี ทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก ทุกสาขาวิชา ดังนั้นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ จึงพิเศษกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ เพราะได้ฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐาน ควบคู่ไปกับการศึกษา และนิสิตทุกคนต้องปฏิบัติศาสนกิจเพิ่มอีกเป็นระยะเวลา 1 ปี รวมเป็น 5 ปี จึงจะได้รับประสาทปริญญาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

601225DM_05 601225DM_01 601225DM_03 601225DM_04

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply