โครงการเสริมศักยภาพนิสิตด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

0

ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมศักยภาพนิสิตด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง ๑๓๖ อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๑ ชั้น ๓) เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. จึงเรียนเชิญเจริญพร นิสิต บุคลากรและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชุมอบรม ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

IMG_8566 IMG_8567

IMG_8563 IMG_8560

601213To_8529

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply