โครงการติดตามปฏิบัติศาสนกิจ ๖ เดือนแรกของนิสิตปีที่ ๕ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ๒๗ พ.ย. ๖๐

0

ฝ่ายกิจการนิสิต จัดสัมมนาโครงการติดตามการปฏิบัติศาสนกิจ ของนิสิตชั้นปีที่ ๕ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๓๐ น. ข ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๒  อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา (อาคาร ๑) มจร วิทยาเขตสุรินทร์

601117Nisit_0002

601117Nisit_0003 601117Nisit_0004 601117Nisit_0006 601117Nisit_0007

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply