ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR) ครุภัณฑ์การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

0

ร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)
ร่างTOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

Share.

About Author

ทำงานอยู่: มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave A Reply